Integritetspolicy

Kund- och marknadsföringsregister

Det här är Ajna Foods Abs, enligt personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s GDPR-förordning (679/2016), kund- och marknadsföringsregister. Utfärdad 16.09.2022. Senast ändrad 16.09.2022.

1. Personuppgiftsansvarig
Oy Ajna Foods Ab, Vasavägen 837,66710 Kaitsor. Fo-nr 2907008-8 tel. +358 40 6753 992 cia(at)gaiakombucha.fi www.gaiakombucha.fi

2. Kontaktperson ansvarig för registret Cia Malinen, cia@gaiakombucha.fi , 040 6753 992

3. Registrets namn Ajna Foods Abs kund-, marknadsförings- och intressentgruppregister samt nättjänstens användarregister.

3. Uppgifter som samlas in i registret - Företagets och/eller kontaktpersonens för- och efternamn - Besöks- och postadress - E-postadress - Telefonnummer - Adress till webbplats - Allmänt tillgängliga klassificeringsuppgifter - Uppgifter om tillåtelse eller nekande till marknadsföring - IP-adress eller andra teleidentifieringsuppgifter som erhållits via tjänsten - Uppgifter som samlas in via kakor - Uppsättning av data som skapas av tjänsten och rapporteringsuppgifter som sammanställs av dem samt historik

4. Syfte med registret Personuppgifter behandlas inom ramen för vad och på de sätt som personuppgiftslagen och EU:s allmänna dataskyddsförordning tillåter och kräver. Registret används i enlighet med befintliga lagar och förordningar.
Syftet med marknadsföringsregistret är kundkontakt, upprätthållande av kundkontakten, fakturering, marknadsföring etc. Uppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

5. Uppgifter i registret Uppgifterna som sparas i registret är: företag, personens namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress), uppgifter om beställningar och ändringar i dem, faktureringsuppgifter, samt övriga uppgifter länkade till kundrelationen och beställningar. Kundens uppgifter sparas så länge som det enligt lagen krävs. Registerhållaren är skyldig att förvara bokföringsmaterial enligt Bokföringslagens (kapitel 2, 10 §) utsatta tid (10 år). Därför kan man inte radera uppgifter som hänför sig till bokföringen innan den utsatta tiden förlöpt.

6. De lagenliga uppgifter som sparas i Registret fås av kunderna bl.a. från meddelanden skickade via www-blanketter, per e-post, telefon, tjänster via sociala media, kontrakt, kundmöten och andra tillfällen då kunden överlämnar sina uppgifter.

7. Överlåtelse av lagenlig information och överföring av information utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Uppgifterna överlåts eller säljs inte till tredje part utanför kundrelationen. Uppgifterna överlåts inte utomlands eller utanför EU eller EES. Information kan överlämnas till den del som är överrenskommen med kunden.

8. Principer för skydd av registret I behandlingen av personuppgifter följs förutom god informationshanteringspraxis även aktsamhetsplikten och skyldigheten att skydda uppgifter enligt dataskyddslagstiftningen. Registret är skyddat för användning av utomstående och är tekniskt skyddat både när det gäller den registeransvarige och systemleverantörerna. I dataöverföringen används de dataöverföringsskydd och den praxis som krävs enligt lagar och förordningar. Endast Ajna Foods Abs ägare och vissa anställda har tillgång till registret och personuppgifterna och förbinder sig till tystnadsplikt och sekretess.

9. Den registrerades rättigheter Personuppgiftslagens 26 § och EU:s GDPR-förordning (679/2016) ger den registrerade rätt att granska vilka uppgifter om denne som samlats in, och begära att möjliga felaktiga uppgifter korrigeras eller att otillräcklig information kompletteras. Den registrerade får granska de personuppgifter som finns sparade i registret genom att skriftligen begära insyn till det skriftliga registret av den i punkt 1 nämnda registerhållaren. Registerhållaren kan vid behov begära identitetsbestyrkande av förfrågaren. Registerhållaren svarar till kunden inom den av EU:s GDPR-förordning utsatta tiden (huvudsakligen inom en månad). 

10. Den registrerade har rätt att be borttagning av personuppgifterna från registret (“rätten att glömmas bort”). Den registrerade har enligt EU.s allmänna GDPR-förordning rätt att neka till att uppgifterna används i vissa situationer. Begäran bör skickas skriftligen till den i punkt 1 nämnda registerhållaren. Registerhållaren kan vid behov begära identitetsbestyrkande av förfrågaren. Registerhållaren svarar till kunden inom den av EU:s GDPR-förordning utsatta tiden (huvudsakligen inom en månad).